RETEA DE COLABORARE
UNIVERSITARĂ ONLINE ÎN SCOPUL
DEZVOLTĂRII CAPACITAŢII DE A
FURNIZA COMPETENŢE SUPERIOARE
ÎN DOMENIUL GEODEZIEI

GEODESY-INSTRUCT este o platformă virtuală utilizată de catre cadrele universitare si studenţi in vederea schimbului de cunostinte si informatii in domeniul geodeziei şi cadastru folosind sistemul eLearning.

Punem accentul pe tehnicile de predare cele mai recente care vizează prezentarea materiei într-un mod captivant şi structurat, totul accesibil prin câteva click-uri.

RETEA DE COLABORARE
UNIVERSITARĂ ONLINE ÎN SCOPUL
DEZVOLTĂRII CAPACITAŢII DE A
FURNIZA COMPETENŢE SUPERIOARE
ÎN DOMENIUL GEODEZIEI

GEODESY-INSTRUCT este o platformă virtuală utilizată de catre cadrele universitare si studenţi in vederea schimbului de cunostinte si informatii in domeniul geodeziei şi cadastru folosind sistemul eLearning.

Punem accentul pe tehnicile de predare cele mai recente care vizează prezentarea materiei într-un mod captivant şi structurat, totul accesibil prin câteva click-uri.


INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT

Obiectivul proiectului

Obiectiv General: Creşterea calităţii ofertei educaţionale în domeniul geodeziei la nivelul regiunilor Bucureşti-Ilfov, Vest, Nord-Est, Centru prin mai buna corelare a programelor aferente specializării "Măsurători Terestre şi Cadastru" cu cerinţele în continuă schimbare ale pieţei muncii şi facilitarea accesului la învăţământul superior prin implementarea de soluţii software în activităţile de predare învăţare.


Obiective specifice:

 1. Perfecţionarea personalului universitar implicat în asigurarea calităţii şi dezvoltarea programelor de studii;
 2. Definirea şi implementarea la nivelul celor patru universităţi partenere a unor metode de de pregătire profesională specifice pentru specializarea „Măsurători Terestre şi Cadastru”, compatibile şi comparabile cu standardele internationale de referinţă, în scopul asigurării calităţii şi evaluării programelor de studii derulate;
 3. Armonizarea programelor de studii existente la exigenţele standardelor în vigoare pentru mai buna corelare a ofertei educaţionale cu piaţa muncii;
 4. Implementarea unei platforme de colaborare online integrată cu un sistem eLearning, ce permite utilizarea modulelor de curs digitale, predarea interactivă centrată pe student şi instruire la distanţă performantă, asigurându-se astfel premisele creşterii accesului şi participării la învăţământul superior;
 5. Formarea unor dezvoltatori de cursuri online din rândul cadrelor didactice din cele 4 instituţii de învăţământ din reţeaua universitară (iniţiere);
 6. Pilotarea instrumentelor şi resurselor dezvoltate în cadrul proiectului.

Platforma e-learning propusă va fi un aport la dezvoltarea capitalului uman, creşterea competitivităţii în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea pe piaţa muncii.

Accesul la resursele digitale (on-line) de învăţare şi cercetare va contribui la atragerea şi motivarea tinerilor valoroşi, adaptarea lor condiţiile prezente şi viitoare de pe piaţa muncii, la îmbunătăţirea participării acestora la ciclul de studii universitare de masterat şi implicit la îmbunătăţirea formării iniţiale a viitorilor cercetători pentru câteva domenii deosebit de importante pentru economia naţională, contribuind la formarea unei resurse umane cu înaltă specializare profesională şi competitivă pe piaţa natională şi internaţională a muncii, corespunzând cu obiectivul general al POS DRU, dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă.


Domeniul major de intervenţie: "Calitate în învăţământul superior"

Tipul proiectului: 

 • Multi-regional

Clasificarea domeniilor: 

 • Urban

Locaţia proiectului: 

 • România
 • Regiunea/regiunile: Bucureşti-Ilfov, Centru, Nord-Est, Vest
 • Judeţ/judeţe: Bucureşti, Ilfov, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş, Botoşani, Suceava, Iaşi, Neamţ, Bacău, Vaslui, Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu

 

Obiective orizontale ale POS DRU:

 • Egalitate de şanse. Respectarea acestui principiu se regăseşte în modul nediscriminatoriu de selectare a grupului ţintă al proiectului, care vizează atât studenţii cât şi profesorii. Egalitatea de şanse constituie un principiu integrat organic în proiect. Cele mai importante componente specifice menite a asigura îndeplinirea acestui principiu se regăsesc în activităţile proiectului. Abordarea de tip dezvoltare organizaţională prin intermediul resurselor umane şi încercarea de a introduce obiectivele Lisabona la nivel local în mediul universitar, contribuie esenţial la promovarea acestui principiu. Pe cale de consecinţă, recomandările de politici şi strategii organizaţionale vor reflecta, organic şi obiectiv, principiul egalităţii de şanse. Activităţile implementate sprijină acumularea de competeţe pentru cadrele universitare din sfera măsurătorilor terestre şi cadastrului, cu scopul atingerii obiectivelor de îmbunătăţire a ofertei educaţionale, utilizării metodelor interactive de predare centrate pe student şi asigurării calităţii proceselor educaţionale la nivelul reţelei academice create.
 • Inovare şi TIC. Proiectul acoperă exigenţele impuse de aceste standarde pe piaţa muncii, iar tehnologia asistată de calculator oferă oportunităţi de creştere a eficienţei şi a eficacităţii în învăţământul superior. Soluţia informatică integrată propusă în proiect sprijină pe deplin demersurile Facultăţii de Geodezie din Bucureşti – cu o tradiţie de peste 55 de ani, recunoscută în ţară şi străinătate - de  consolidare a relaţiilor actuale, precum şi extinderea acestora, la nivel multi-regional, între universităţi, mediul de afaceri şi centre de cercetare. Faţă de sistemul clasic de formare, avantajele constau în dezvoltarea unor noi abilităţi şi aptitudini prin folosirea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţie, în reducerea considerabilă a resurselor materiale implicate, în dezvoltarea capacităţilor de muncă în colaborare.
  Pentru derularea activităţilor implementate în parteneriat în cadrul proiectului se utilizează echipamente IT şi aplicaţii software inovative care vor sprijini şi dezvolta calitatea sistemului de predare: portal online cu platforma de colaborare online şi sistem de instruire online (platforma eLearning).
  În cadrul activităţilor de elaborare a materialelor (conţinut digital) precum şi în toate activităţile de instruire şi colaborare propuse, se vor utiliza echipamente IT de ultimă generatie, corespunzatoare cerinţelor aplicaţiilor utilizate, întregul suport TIC fiind sustenabil după încheierea proiectului.
 • Abordare interregională. Aspectele interregionale se vor realiza în special prin schimbul de informaţii, experienţă, rezultate şi bune practici între partenerii universităţi din cele patru regiuni de dezvoltare. Prin perfecţionarea continuă a planurilor de învăţământ şi a metodelor didactice în concordanţă cu standardele naţionale şi internaţionale în domeniu, prin crearea condiţiilor pentru acumularea de cunoştinţe care să susţină formarea şi dezvoltarea competenţei profesionale şi aptitudinilor viitorilor specialişti se vor consolida relaţiile de parteneriat şi colaborarea mai bună cu mediul de afaceri.

Sustenabilitate

DESPRE PROIECT

Proiectul isi propune implementarea in reteaua universitara a politicii solicitantului de a restructura sistemul de invatamant superior prin centrarea pe student a activitatilor educationale. Studentul nu trebuie sa memoreze cantitati impresionante de informatii, pentru ca acestea sunt inutile daca sunt asimilate intr-o maniera alerta, ilogica si nestructurata, fara conexiuni si exemple de aplicare in practica.

citeste mai multAcest portal nu este optimizat pentru Internet Explorer V6